درباره پروژه

این قیر از قطران زغال سنگ به دست می آید، و معمولا برای احیای آهن از اکسید آهن مورد استفاده قرار می گیرد.